Hàng mới về tháng 8 năm 2022

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vfd1nKR48SNXE9W1NFjfnwIOosJiwMpaT7i6zn0htSs/edit#gid=1869455431

  • Công ty áp dụng tính kg tối thiểu cho kiện hàng lẻ là 1 kg
  • kg tối thiểu cho kiện hàng KO TEN là 1 kg
  • Áp dụng tính Hà Nội nhận từ ngày 20 tháng 5 năm 2019.

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/157qCLiJZMqMkI-nkjB8HYls_NH3NCBQv7PoBj6NzgXQ/edit#gid=1869455431