Hàng mới về tháng 02/2023

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1StR3AVp2vynGA7NN8ENDRFCFUILUrGlAnVe0WrE28hI/edit#gid=1869455431

 

 

  • Công ty áp dụng tính kg tối thiểu cho kiện hàng lẻ là 1 kg
  • kg tối thiểu cho kiện hàng KO TEN là 1 kg
  • Áp dụng tính Hà Nội nhận từ ngày 20 tháng 5 năm 2019.

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/157qCLiJZMqMkI-nkjB8HYls_NH3NCBQv7PoBj6NzgXQ/edit#gid=1869455431